Zhytomyr

A bombed out school in Zhytomyr, Ukraine

A bombed out school in Zhytomyr, Ukraine

×